ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zarząd wspólnotą mieszkaniową

Poniżej podajemy w punktach zakres czynności i obowiązków zarządcy nieruchomości wspólnej, obowiązujący jako standard w Naszej Firmie.


INTENCJA ZARZĄDZANIA

1.Realizacja celów Właściciela określonych w stosunku do Nieruchomości, poprzez zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania Nieruchomością wspólną.
2.Wsparcie i doradztwo dla Właściciela w zakresie najlepszego wykorzystania nieruchomości wspólnej pod względem ekonomiczno-finansowym.
3.Zapewnienie racjonalnej gospodarki technicznej oraz finansowej w odniesieniu do zarządzanej Nieruchomości wspólnej.

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY

1. Zarządca ma prawo i obowiązek podejmowania wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości wspólnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości wspólnej, w tym bieżącego administrowania nieruchomością wspólną, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości wspólnej w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonych w uchwale do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość wspólną.

2. Zarządca w szczególności ma prawo i obowiązek:
a) kierować sprawami Wspólnoty i reprezentować ją na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali,
b) reprezentować w stosunkach pomiędzy wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali,
c) reprezentować wspólnotę na zewnątrz w stosunkach pomiędzy wspólnotą a sądami, urzędami skarbowymi i podatkowymi, oraz statystycznymi, a także bankami.
3.      Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Zarządcy w odniesieniu do Nieruchomości wspólnej wynika z obowiązujących ustaw i przepisów.
4.      Dokonywanie przez zarządcę czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga zachowania właściwych przepisów, w szczególności art. 22 UWL. Zarządca jest jednak uprawniony i zobowiązany do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu bez zgody Zamawiającego, jeżeli jest to czynność nagła, której zaniechanie mogłoby narazić Właściciela na znaczne straty.

WYKAZ ORGANIZACYJNY OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ ZARZĄDCY


 1. EKSPLOATACJA

Obowiązkiem i uprawnieniem zarządcy w zakresie eksploatacji nieruchomości w jej częściach wspólnych jest:   

1.1.[ DOSTAWA MEDIÓW] Zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów, w tym energii elektrycznej, wody, gazu, a także odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości, przez zawarcie, wypowiadanie lub zmianę stosownych umów oraz kontrolę i egzekwowanie prawidłowej realizacji tych umów, oraz zlecanie odczytów wodomierzy i rozliczanie opłat za zużytą zimną i ciepłą wodę oraz odprowadzanie ścieków i śmieci.
1.2. [CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK] Zapewnienie utrzymywania czystości i porządku w nieruchomości wspólnej, i w jej otoczeniu przez zawarcie, wypowiadanie lub zmianę stosownych umów oraz kontrolę nad prawidłową realizacją tych umów, egzekwowanie należytego wywiązywania się z zawartych umów.
1.3.  [UBEZPIECZENIE] Zawieranie umowy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a także odpowiedzialności cywilnej Właściciela.
1.4. [KORESPONDENCJA] Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami za zwrotem kosztów kancelaryjnych.

 

2.UTRZYMANIE I MODERNIZACJA STANU TECHNICZNEGO 

Obowiązkiem i uprawnieniem Zarządcy w zakresie remontów i modernizacji nieruchomości jest:

2.1.  [KONSERWACJE I REMONTY] Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym przez zapewnienie wykonania bieżącej konserwacji, oraz remontów bieżących i głównych nieruchomości, oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, a także usuwanie awarii i ich skutków, w tym zlecanie wykonania dokumentacji, kosztorysów w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych, wybór inspektora nadzoru i wykonawców, negocjowanie oraz podpisywanie umów o konserwacje, remonty lub nadzór.
2.2. [PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO] Zapewnienie przez zlecenie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
2.3. [PLANY REMONTOWE] Zlecanie według potrzeby wykonania planu remontów zgodnie z przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego, ocena pilności realizacji potrzeb remontowych oraz analiza w oparciu o kontrole stanu technicznego Nieruchomości rocznych i wieloletnich planów potrzeb remontowych oraz przedkładanie ich Właścicielowi nieruchomości, do akceptacji w drodze uchwały.
2.4. [FUNDUSZ REMONTOWY] Ustalenie projektu gospodarczego w części dotyczącej remontów tj projekt wysokości rezerwy finansowej z przeznaczeniem na remonty bieżące i główne, oraz przedkładanie go Właścicielowi nieruchomości, do akceptacji w drodze uchwały.
2.5. [KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO] Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla nieruchomości.
2.6. [ULEPSZENIA, MODERNIZACJE, INWESTYCJE] Dysponowanie nieruchomością na cele związane z wykonywaniem ulepszeń, modernizacji lub inwestycji, w porozumieniu z Właścicielem nieruchomości, występowanie w tej sprawie przed urzędami, organami administracyjnymi i sądami, wykonywanie i prowadzenie czynności zmierzających do zmiany sposobu użytkowania lub przeznaczenia nieruchomości w związku ulepszeniami, modernizacjami lub inwestycjami, wszystko po uzyskaniu zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale.


3.
NALICZENIA

Obowiązkiem i uprawnieniem Zarządcy nieruchomości wspólnej jest:

3.1 [NALICZENIA] Wykonywanie naliczeń dla właścicieli lokali w zakresie kosztów zarządu, w szczególności funduszu bieżącego, remontowego lub inwestycyjnego, na podstawie uchwał pojętych przez właścicieli lokali.
3.2  [WYNAJEM CZĘSCI WSPÓLNYCH] Negocjowanie warunków najmu, zawieranie, zmiana warunków i wypowiadanie umów najmu części wspólnych nieruchomości, oraz sprawowanie nadzoru nad zgodnością działań najemców z umowami najmu. 
3.3.[WINDYKACJA NALEŻNOŚCI] Prowadzenie przedsądowego i sądowego postępowania dotyczącego windykacji należności z tytułu opłat na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej lub czynszu najmu albo odszkodowania na nienależyte wykonanie umowy lub bezumowne korzystanie z części nieruchomości, oraz prowadzenie postępowania przed organem egzekucyjnym.
3.4. [PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWE] Zarządca jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych osobom występującym w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym w zakresie czynności objętych umową.

4.FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Obowiązkiem Zarządcy w zakresie finansów i księgowości jest: 

4.1.[EWIDENCJA] Prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.
4.2.[ROZLICZENIA] Przygotowywanie rocznych sprawozdań z ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.
4.3. [ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW] Przechowywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych na czas trwania umowy o zarządzanie.
4.4. [WERYFIKACJA FAKTUR] Weryfikowanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przygotowanie ich realizacji.
4.5. [ANALIZA KOSZTÓW] Prowadzenie bieżącej analizy kosztów utrzymania Nieruchomości.
4.6. [RACHUNEK BANKOWY I KASA] Założenie i rozporządzanie odrębnym rachunkiem bankowym i kasą dla wspólnoty mieszkaniowej.
4.7. [WINDYKACJA NALEŻNOŚCI] Podejmowanie przedsądowych i sądowych działań windykacyjnych w odniesieniu do zaległości w opłatach z tytułu kosztów zarządu, funduszu remontowego lub inwestycyjnego, czynszów z części wspólnej, odszkodowań za bezumowne korzystanie i opłat eksploatacyjnych przy czym Zarządca jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych osobie go reprezentującej w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym w zakresie czynności objętych umową.

 5.ORGANIZACJA

Obowiązkiem i uprawnieniem Zarządcy w zakresie organizacji zarządzania nieruchomością jest:

5.1.[TECZKA OBIEKTU] Prowadzenie i aktualizacja zbioru dokumentów dotyczących nieruchomości wg schematu przyjętego przez zarządcę.
5.2.[REJESTRY DOKUMENTÓW] Prowadzenie i aktualizacja zbiorowego „rejestru dokumentów” zawierającego w szczególności otrzymaną i wysłaną korespondencję.
5.3.[PRZECHOWANIE DOKUMENTÓW] Zarządca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów – oryginałów w zbiorach odnoszących się do poszczególnych lokali - na czas trwania
zlecenia.


JAK ZLECIĆ ZARZĄD WSPÓLNOTĄ MIESZKANIOWĄ ?

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15