ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Zarząd

Wyrok SN z 13.04.1966, II CR 24/66 (LexPolonica nr 325436, Państwo i Prawo nr 2/1968,

Uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów (uzasadnienie) wpisana do księgi zasad prawnych z 14 czerwca 1965 – III CO 20/65 (OSPiKA 12/66, poz. 272).

 

„Umowa współwłaścicieli lub odpowiednie postanowienie sądu, wyznaczające zarządcę spośród współwłaścicieli lub nawet osób trzecich ma przede wszystkim takie znaczenie, że współwłaściciele do zarządu w tej drodze nie powołani, są od tego zarządu wyłączeni”
s. 330)

Sentencja: 1. Powołanie zarządcy przymusowego w trybie art. 772 d. kpc (art. 931 kpc z 1964 r.) nie może być uznane za powierzenie mu funkcji z zakresu działalności sądu jako organu państwa;dlatego wykonywanie zarządu przymusowego nie może uchodzić za czynności zlecane w rozumieniu art. 2 ustawy z 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszów państwowych (art. 417 § 2 kc). Skarb Państwa mógłby ponosić odpowiedzialność na warunkach wymienionej ustawy tylko wówczas, gdyby nadzór nad zarządem przymusowym był wykonywany przez sąd nienależycie.
2. Zarządca przymusowy nieruchomości ustanowiony w trybie art. 772 d. kpc (art. 931 kpc) nie jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem ani wierzyciela, ani dłużnika; nie mogą oni wpływać na ustawowy zakres jego obowiązków oraz uprawnień i sposób sprawowania przez niego zarządu.
3.Zakres czynności zarządcy przymusowego i sposób ich wykonania, które by odpowiadały wymaganiom art. 791 d. kpc, należy oceniać z punktu widzenia racjonalnej gospodarki;ubezpieczenie nieruchomości od ognia należy uznać za nieodzowną czynność takiej gospodarki.

  

Uchwała SN z 09.01.1985, III CZP 77/84 (OSNC nr 10/1985, poz. 150)

Sentencja: Roszczenia zarządcy zajętej nieruchomości (art. 931 § 1 k.p.c.) z tytułu nakładów na tę nieruchomość mogą być dochodzone tylko w trybie art. 939 § 1–4 k.p.c.

 

Wyrok NSA z 15.11.1993, V SA 993/93 (LexPolonica nr 299263)

Sentencja: Przez czynności zwykłego zarządu rzeczą powszechnie rozumie się załatwianie bieżących spraw związanych ze zwykłą eksploatacją rzeczy i utrzymaniem jej w stanie niepogorszonym w ramach aktualnego jej przeznaczenia.

Uchwała SN z 23.09.1999, III CZP 25/99 (OSNC nr 3/2000, poz. 45)

Sentencja: Na postanowienie o zmianie zarządcy wydane na podstawie art. 931 § 2 w związku z art. 615 k.p.c. przysługuje zażalenie.

 

Uchwałą SN z 31.01.2001, III CZP 51/00 (OSNC nr 6/2001, poz. 81)

Sentencja: Od postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządcy, wydanego na podstawie art. 937 § 2 w związku z art. 615 k.p.c., przysługuje apelacja.

 

Wyrok NSA w Krakowie z 06.12.2001, II SA/Kr 76/98 (M.Prawn. nr 19/2002, poz. 867)

Sentencja: Zarządca nieruchomości wyznaczony na podstawie art. 203 KC nie jest uprawniony do prowadzenia w imieniu własnym robót budowlanych w budynku na tej nieruchomości, a objętych udzielonym wcześniej pozwoleniem na budowę jednemu z jej współwłaścicieli. Roboty takie mogą być prowadzone przez zarządcę po uzyskaniu decyzji przewidzianej art. 40 PrBud, orzekającej o przeniesieniu na zarządcę wcześniej wydanego współwłaścicielowi pozwolenia na budowę.

 

Postanowienie SN z 07.07.2004, III CK 187/04 (Biul.SN 2004/9 LEX nr 134591)

Sentencja: Orzeczenie przez sąd drugiej instancji w sprawie dotyczącej zarządu związanego ze współwłasnością wyrokiem, a nie postanowieniem co do istoty sprawy (art. 611 i nast. k.p.c.), nie ma wpływu na ocenę dopuszczalności kasacji; jest ona niedopuszczalna na podstawie art. 5191 § 4 pkt 2 k.p.c.

 

Wyrok NSA w Warszawie z 06.09.2005, OSK 1914/04 (LEX nr 195011)

Sentencja: 1. W art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego chodzi o zarząd nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub gminy, przekształcony od 1 stycznia 1998 r. w trwały zarząd unormowany w rozdziale 5 działu I ustawy z dnia 21 lipca 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Całkowicie inny charakter ma natomiast zarząd wykonywany przez zarządcę ustanowionego przez Sąd na podstawie art. 203 k.c. Taki zarząd, sprawowany nie we własnym imieniu lecz w imieniu współwłaścicieli, ogranicza się wyłącznie do wykonywania czynności zwykłego zarządu.
2. Umowne udostępnienie nieruchomości dla rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej stanowi czynność przekraczającą zwykły zarząd.

 

Wyrok NSA w Warszawie z 02.02.2006, II FSK 303/05 (LEX nr 193358)

Sentencja: 1. Zarząd mieniem ustanowiony w trybie art. 203 k.c. nie jest zarządem, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.) przede wszystkim dlatego, że nie obejmuje on nieruchomości lecz wyłącznie znajdujące się na niej mienie, którym zarządca włada za innych współwłaścicieli, a nie w ich imieniu.
2. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczach realizujących jedynie tzw. trwały zarząd, o którym mowa w art. 43 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), ustanawiany na czas oznaczony lub nieoznaczony w drodze decyzji administracyjnej na rzecz państwowej lub samorządowej jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej, a także trwały zarząd wymieniony w art. 34 ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 ze zm.), ustanawiany na rzecz państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej w drodze decyzji Prezesa Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
3. Nie ma znaczenia dla istnienia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości czerpanie pożytku z nieruchomości.

 

Uchwała SN z 21.11.2006, III CZP 49/06 (OSNC 2007/7–8/98, Biul.SN nr 11/2006, s. 11)

Sentencja: Postanowienie sądu pierwszej instancji, wydane na podstawie art. 613 k.p.c., zobowiązujące zarządcę do wypłacenia określonej kwoty tytułem nadwyżki dochodów, jest orzeczeniem co do istoty sprawy w rozumieniu art. 518 k.p.c., od którego przysługuje apelacja.

 

Uchwała SN z 27.02.2008, III CZP 149/07 (LEX nr 346329)

Sentencja: Od postanowienia odwołującego i ustanawiającego innego zarządcę nieruchomości przysługuje apelacja.

 

Wyrok NSA w Warszawie z 07.03.2006, II OSK 576/05 (LEX nr 198321)

Sentencja: Zarządca tymczasowy ustanowiony w trybie art. 757 k.p.c. postanowieniem sądu o zabezpieczeniu roszczenia nie może bez zgody współwłaścicieli nieruchomości lub zezwolenia sądu, zawrzeć z innym podmiotem umowy pozwalającej na dokonanie na niej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej, wymagającej pozwolenia na budowę. Taka umowa nie dawałaby prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego. Nie można też przyjąć, że na zawarcie takich umów pozwala zarządcy przepisart. 936 k.p.c.

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15