ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Orzecznictwo dotyczące kurateli spadku

Wyrok SN z 08.07.1969, III CRN 220/69 (OSNC nr 5/1970, poz. 83)

Sentencja: Zawarta w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 5 IV 1956 r. 3 CR 566/56 (OSN z 1956 r., poz. 115) teza, że spadek nie objęty nie ma osobowości prawnej, a zdolność sądowa przysługuje kuratorowi spadku zachowała aktualność pod rządem obecnie obowiązującego prawa. W związku jednak z tym, że stosownie do art. 667 § 2 k.p.c. do zarządu majątkiem spadkowym stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości (art. 935 k.p.c.), kurator spadku nie objętego nie może reprezentować spadku w procesie o własność nieruchomości, ponieważ spór wykracza poza granice zarządu nieruchomością. 
 

Wyrok SN z 25.10.1973, III CRN 247/73 (OSNC nr 9/1974, poz. 15)

Sentencja: Sposób wykonywania przez spadkodawcę uprawnień określonych w art. 206 k.c. nie jest prawem majątkowym, które z mocy art. 922 k.c. podlega dziedziczeniu. Jeżeli współwłaściciele uniemożliwili spadkobiercy zmarłego współwłaściciela kontynuowanie korzystania z rzeczy wspólnej w taki sposób, w jaki korzystał z niej spadkodawca, to wówczas spadkobierca może dochodzić dopuszczenia do współposiadania rzeczy wspólnej jako całości, a więc w zakresie, jaki nie wyłącza takiego posiadania przez innych współwłaścicieli (art. 206 k.c.), albo domagać się – jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy jest to w danym wypadku możliwe – wydzielenia części rzeczy, np. pomieszczenia, do wyłącznego użytku (quoad usum – art. 201 k.c.).

Postanowienie SN z 14.12.1998, III CZ 159/98 (LexPolonica nr 334438, Biul.SN nr 4/1999, s. 10,

Jurysta nr 6/1999, s. 25, OSNC nr 6/1999, poz. 118, Radca Prawny nr 4/1999, s. 121)

Sentencja: W sprawach dotyczących zarządu spadku nie objętego (art. 666–668 kpc) kasacja nie przysługuje.

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15