ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ZARZĄD BUDYNKIEM

Poniżej podajemy w punktach zakres czynności i obowiązków zarządcy nieruchomości, obowiązujący jako standard w Naszej Firmie

 

INTENCJA ZARZĄDZANIA
 

1.Realizacja celów Zamawiającego i Właściciela określonych w stosunku do nieruchomości, poprzez zagwarantowanie efektywnego i profesjonalnego zarządzania nieruchomością.
2.Wsparcie i doradztwo dla Zamawiającego i Właściciela w zakresie najlepszego wykorzystania nieruchomości pod względem ekonomiczno-finansowym.
3.Zapewnienie racjonalnej gospodarki technicznej oraz finansowej w odniesieniu do zarządzanej Nieruchomości.

OBOWIĄZKI ZARZĄDCY

 1. Zarządca ma prawo i obowiązek podejmowania wszelkich decyzji i dokonywania wszelkich czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
3. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Zarządcy w odniesieniu do nieruchomości wynika z obowiązujących ustaw i przepisów.
3. Dokonywanie przez zarządcę czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zachowania właściwych przepisów. Zarządca jest jednak uprawniony i zobowiązany do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu bez zgody Zamawiającego lub Właściciela, jeżeli jest to czynność nagła, której zaniechanie mogłoby narazić Właściciela na znaczne straty.

 

WYKAZ ORGANIZACYJNY OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ ZARZĄDCY
 

 1. EKSPLOATACJA

Obowiązkiem i uprawnieniem zarządcy w zakresie eksploatacji nieruchomości w jej częściach wspólnych jest:   

1.1.[DOSTAWA MEDIÓW] Zapewnienie dla nieruchomości dostaw mediów, w tym energii elektrycznej, ewentualnie cieplnej, wody, gazu, a także odprowadzenia ścieków i wywóz nieczystości, przez zawarcie, wypowiadanie lub zmianę stosownych umów oraz kontrolę i egzekwowanie prawidłowej realizacji tych umów, oraz zlecanie odczytów wodomierzy i rozliczanie opłat za zużytą zimną i ciepłą wodę oraz odprowadzanie ścieków i usuwanie śmieci.
1.2.[CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK] Zapewnienie utrzymywania czystości i porządku w nieruchomości i w jej otoczeniu przez zawarcie, wypowiadanie lub zmianę stosownych umów oraz kontrolę nad prawidłową realizacją tych umów. 

1.3.[UBEZPIECZENIE] Zawieranie umowy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych, a także odpowiedzialności cywilnej Właściciela.
1.4. [KORESPONDENCJA] Prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami za zwrotem kosztów kancelaryjnych.

 

2.UTRZYMANIE I MODERNIZACJA STANU TECHNICZNEGO 

Obowiązkiem i uprawnieniem Zarządcy w zakresie remontów i modernizacji nieruchomości jest:

2.1.  [KONSERWACJE I REMONTY] Utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym przez zapewnienie wykonania bieżącej konserwacji, oraz remontów bieżących i głównych nieruchomości, oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej, a także usuwanie awarii i ich skutków, w tym zlecanie wykonania dokumentacji, kosztorysów w zakresie prac konserwacyjnych i remontowych, wybór inspektora nadzoru i wykonawców, negocjowanie oraz podpisywanie umów o konserwacje, remonty lub nadzór.

2.2. [PRZEGLĄDY STANU TECHNICZNEGO] Zapewnienie przez zlecenie wykonania okresowych przeglądów stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.
2.3. [PLANY REMONTOWE] Zlecanie według potrzeby wykonania planu remontów zgodnie z przepisami wykonawczymi do Prawa Budowlanego, ocena pilności realizacji potrzeb remontowych oraz analiza w oparciu o kontrole stanu technicznego nieruchomości rocznych i wieloletnich planów potrzeb remontowych oraz przedkładanie ich Zamawiającemu lub Właścicielowi nieruchomości, do akceptacji.
2.4. [KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO] Prowadzenie książki obiektu budowlanego dla nieruchomości.
2.5. [ULEPSZENIA, MODERNIZACJE, INWESTYCJE] Dysponowanie nieruchomością na cele związane z wykonywaniem ulepszeń, modernizacji lub inwestycji, w porozumieniu z Zamawiającym lub Właścicielem nieruchomości, występowanie w tej sprawie przed urzędami, organami administracyjnymi i sądami, wykonywanie i prowadzenie czynności zmierzających do zmiany sposobu użytkowania lub przeznaczenia nieruchomości w związku ulepszeniami, modernizacjami lub inwestycjami, wszystko po uzyskaniu zgody Zamawiającego lub Właściciela. 

 3. WYNAJEM

Obowiązkiem i uprawnieniem Zarządcy w zakresie najmu nieruchomości jest:

3.1. [WYNAJEM LOKALI] Negocjowanie warunków najmu, zawieranie, zmiana warunków i wypowiadanie umów najmu lokali oraz innych części i powierzchni nieruchomości, oraz sprawowanie nadzoru nad zgodnością działań najemców z umowami najmu.
3.2. [WINDYKACJA NALEŻNOŚCI] Prowadzenie przedsądowego i sądowego postępowania dotyczącego windykacji należności z tytułu czynszu najmu lub odszkodowania na nienależyte wykonanie umowy lub bezumowne korzystanie z części nieruchomości, oraz prowadzenie postępowania przed organem egzekucyjnym.
3.3. [EKSMISJE] Prowadzenie przedsądowego i sądowego postępowania dotyczącego wydania, opróżnienia lub opuszczenia lokalu, w stosunku do byłych najemców lokali, lub użytkowników lub ich posiadaczy, w tym wystąpienie z wezwaniem do wydania lub opuszczenia lokalu, wytoczenie powództwa przed sądem oraz prowadzenie postępowania przed organem egzekucyjnym, oraz przejęcie lokalu.
3.4. [PEŁNOMOCNICTWA PROCESOWE] Zarządca jest umocowany do udzielania dalszych pełnomocnictw procesowych osobom występującym w postępowaniu sądowym lub egzekucyjnym w zakresie czynności objętych umową.

4.FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Obowiązkiem Zarządcy w zakresie finansów i księgowości jest: 

4.1.[EWIDENCJA] Prowadzenie ewidencji ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.
4.2.[ROZLICZENIA] Przygotowywanie rocznych sprawozdań z ponoszonych kosztów i uzyskiwanych przychodów.

4.3. [ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW] Przechowywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych na czas trwania umowy o zarządzanie.
4.4. [WERYFIKACJA FAKTUR] Weryfikowanie rachunków i faktur pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz przygotowanie ich realizacji.
4.5. [ANALIZA KOSZTÓW] Prowadzenie bieżącej analizy kosztów utrzymania nieruchomości.
4.6. [RACHUNEK BANKOWY I KASA] Założenie i rozporządzanie odrębnym rachunkiem bankowym i kasą dla przychodów i wydatków z nieruchomości.

  5.ORGANIZACJA

Obowiązkiem i uprawnieniem Zarządcy w zakresie organizacji zarządzania nieruchomością jest:

5.1.[TECZKA OBIEKTU] Prowadzenie i aktualizacja zbioru dokumentów dotyczących nieruchomości według schematu przyjętego przez zarządcę.
5.2.[REJESTRY DOKUMENTÓW] Prowadzenie i aktualizacja zbiorowego „rejestru dokumentów” zawierającego w szczególności otrzymaną i wysłaną korespondencję.
5.3.[PRZECHOWANIE DOKUMENTÓW] Zarządca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów – oryginałów w zbiorach odnoszących się do poszczególnych lokali - na czas trwania
zlecenia. 

JAK ZLECIĆ ZARZĄZANIE BUDYNKIEM ?

 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15