ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Pozycja prawna zarządcy sądowego

 

W jednym z opracowań stwierdza się: „stanowisko prawne zarządcy wywołało w nauce wątpliwości. Ostatecznie utrzymała się teoria „piastowania urzędu”, która widzi w zarządcy nie organ stron, lecz ustanowiony przez sąd organ, który wykonuje czynności na rzecz stron postępowania”, (E.Wengerek: „Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych”, Warszawa 1978, str. 216), odwołując się w tym zakresie do innych prac (A.Szymański: „Stanowisko prawne zarządcy przymusowego”, PPC 1939, str. 521, J.Korzonek: „Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające”, T. I i T. II, Kraków 1934, str. 1202, J.Sobkowski, E. Wengerek: glosa do orzeczenia SN z dn. 13 kwietnia 1966, sygn. II CR 24/66, PiP 1968, z.2, s. 332).

           W literaturze również stwierdza się, że „zarządca jest organem ustanowionym przez sąd. Swoje uprawnienia czerpie bezpośrednio z ustawy” (R. Kowalkowski, H. Langa-Bieszki, Z.Szczurek: „Egzekucja z nieruchomości”, Sopot 1994, str. 51.

Inni autorzy po prostu pomijają jasne określenie statusu zarządcy ( B. Dobrzański [w.] „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz” pod red. Z. Reischa i W. Siedleckiego, T. 2, Warszawa 1969, s.1241 – poprzestając na stwierdzeniu, iż zarządca jest „stroną mocą funkcji urzędowych”), bądź też poprzestają na określeniu jego statusu w sposób negatywny przez wykluczenie, że zarządca nie jest ani pełnomocnikiem, ani też nie jest przedstawicielem (Z. Świeboda: „Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne”. Warszawa 2001 str. 316).

Faktem pozostaje także i to, że w literaturze istnieje też pogląd, że zarządca jest tzw. Zastępcą pośrednim, przy czym mamy tutaj z podstawieniem bezwzględnym pośrednim (A. Barańska [w:] „Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz T.II red. K. Piasecki, warszawa 2006, str. 1007-1008, H. Pietrzkowski: „Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne”, Warszawa 2006, str. 380-381,H. Langa-Bieszki [w:]”Kodeks postępowania cywilnego, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne .Komentarz” pod red. Dr. Z. Szczurka, Sopot 1994, str. 353, K.Korzan „Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych”, Warszawa 1986, str. 303.

Zgodnie przyjmuje się, że „jeżeli chodzi o sytuację prawną zarządcy, to nie jest on przedstawicielem współwłaścicieli, lecz działa w imieniu własnym. Względem współwłaścicieli jest odpowiedzialny za należyte wypełnianie swoich obowiązków” (E. Skowrońska-Bocian: [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz” pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2004, T. 1, str. 532.

Analogiczny pogląd reprezentuje „zarządca nie jest przedstawicielem współwłaścicieli, działa on w imieniu własnym i jest odpowiedzialny wobec współwłaścicieli za należyte wykonywanie zarządu” ( H. Ciepła [w:] H. Ciepła, B. Czech, S. Dąbrowski, T. Domińczyk, H.Pietrzykowski, Z. Strus, M. Sychowicz, A. Wypiórkiewicz: „Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem” Warszawa 2005, T. 1, str. 344, identycznie: np. J. Winiarz [w:] „Kodeks Cywiny z komentarzem” pod red. J. Winiarza, Warszawa 1980, str. 162, J. Ignatowicz [w:]”Kodeks cywilny. Komentarz”, Warszawa 1972, T. 1, str. 519..

Także inni przedstawiciele doktryny zwracają wyraźnie uwagę na to, że zarządca nie działając jako przedstawiciel współwłaścicieli, działa na podstawie umocowania sądowego ( A. Cisek [w:] „Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-534”, T. 1 pod red. Prof. E. Gniewka, Warszawa 2004, str. 519).

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15