ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

AKTUALNOŚCI

Nasze USŁUGI

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

ORGANIZACJA I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ADMINISTRACJA KAMIENIC

PROWADZENIE RACHUNKOWOSCI
DLA WSPÓLNOT I BUDYNKÓW

ZARZĄD SĄDOWY I PRZYMUSOWY

PORADY I OPINIE DOTYCZĄCE
NIERUCHOMOŚCI


Oferujemy następujące usługi:

  • zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • zarząd budynkami
  • sądowy zarząd budynkami 
  • sądowy zarząd wspólnotami mieszkaniowymi
  • kuratela majątku spadkowego
  • administracja wspólnotami mieszkaniowymi
  • administracja budynkami
  • rachunkowość wspólnot mieszkaniowych
  • rachunkowość kamienic

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jak zlecić sądownie zarząd budynkiem

 

Aby ustanowić zarządcę sądowego w budynku, będącym współwłasnością, należy złożyć do właściwego sądu wniosek o ustanowienie zarządcy sądowego, co rozpoczyna procedurę sądową. Do sądu o wyznaczenie zarządcy może wystąpić każdy ze współwłaścicieli , jeżeli nie można uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.( Art. 203 K.c.)
Ja widać istnieją trzy przesłanki wystąpienia do sądu o ustanowienie zarządcy nieruchomości stanowiącej współwłasność:
1)  brak zgody większości współwłaścicieli w sprawach mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością,
2) naruszanie zasad prawidłowego zarządu nieruchomością przez większość współwłaścicieli,
3)krzywdzenie mniejszości współwłaścicieli przez większość współwłaścicieli.

Właściwy dla złożenia wniosku jest sąd położenia nieruchomości, (art. 606 K.p.c.) zatem jeżeli nieruchomość jest w np. w śródmieściu Krakowa, właściwym sądem jest Sąd Rejonowy dla Krakowa-Sródmieścia. Inne rejony w Krakowie to Krowodrza i Nowa Huta. Tak więc nie ma znaczenia miejsce zamieszkania współwłaścicieli nieruchomości. Jeżeli wyjątkowo nieruchomość położona jest w okręgach dwu lub więcej sądów, wybór sądu należy do wnioskodawcy (por. art. 43 § 2 K.p.c. w związku z art. 13 § 2 K.p.c).
Do wniosku dotyczącego nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej lub dla której prowadzony jest zbiór dokumentów, należy (zgodnie z art. 607 K.p.c.) dołączyć odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów (obecnie odpis dołączany do wniosku powinien obejmować wpisy we wszystkich działach księgi wieczystej).Obowiązek ten nie stanowi jednak warunku formalnego pisma procesowego, więc tryb wskazany w art. 130 K.p.c. nie ma w tym przypadku zastosowania (uzasadnienie uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 25 maja 1957 r., I CO 39/56, OSN 1958, nr 4 poz. 91). A zatem, niedopełnienie przez wnioskodawcę obowiązku określonego w art. 607 K.p.c. może spowodować różne skutki procesowe zależne od okoliczności (zażądanie przez sąd z urzędu niezbędnych odpisów na koszt wnioskodawcy (art. 232 K.p.c.) lub negatywne skutki dowodowe w ocenie sądu
(art. 233 § 2 K.p.c.).
Od wniosku o ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej pobierana jest opłata stała w wysokości 100 zł, którą należy wnieść do właściwego sądu (art. 39 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Dz.U. Nr 167, poz. 1398 z późn. zm.)

 

           

 

Odwiedź Naszą Firmę

                     
          ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
                     
                    Kraków, ul. Ariańska 15